Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kymenlaakso Kylät ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Kymenlaakson Kylät ry:n tarkoituksena on toimia Kymenlaakson alueella kylien ja kaupunginosien kylä- ja asukastoimintaan liittyvien yleisten ja yhteisten etujen valvojana ja kehittäjänä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • järjestää kokouksia, kyläpäiviä, esitelmätilaisuuksia sekä muuta jäsenille ja ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa
  • osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon
  • on yhteistyössä alueellisten ja valtakunnallisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa kylien ja kaupunginosien hyvinvointiin vaikuttavien tavoitteiden toteutumiseksi
  • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille
  • käsittelee jäsenten tekemiä aloitteita
  • pitää rekisteriä jäseninä olevista kylä- ja asukasyhdistyksistä

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia asianmukaisen luvan saatuaan. Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa, sellaista ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena, sekä vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia.

3. Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi, äänioikeutetuiksi jäseniksi voivat liittyä Kymenlaaksossa toimivat rekisteröidyt kylä- ja asukasyhdistykset sekä kylätoiminnasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt, jotka suorittavat syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.

Kannattajajäseneksi voidaan valita yksityinen henkilö, kunta tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka suorittaa syyskokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun.

Hallitus hyväksyy anomuksesta jäsenet.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut.

5. Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Rekisteröidylle yhdistykselle voidaan päättää korkeampi jäsenmaksu kuin yksityiselle henkilölle.

6. Hallitus

Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu yhdistyksen hallitus. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi. Hänen lisäkseen hallitukseen kuuluu kuusi – kymmenen (6 – 10) kalenterivuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä, joille valitaan samaksi ajaksi henkilökohtaiset varajäsenet. Hallitus pyritään valitsemaan tasapuolisesti Kymenlaakson eri alueilta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, ja keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

Hallitus voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia, pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja työvaliokuntia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on pidettävä kokouksistaan pöytäkirjaa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous syys-marraskuun aikana hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on hallitukselle esitetty.

Varsinaisena jäsenenä olevalla rekisteröidyllä yhdistyksellä on viisi (5) ääntä ja yksityisellä henkilöjäsenellä yksi (1) ääni. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä ja tarvittaessa lisäksi myös lehti-ilmoituksella, hallituksen niin päättäessä.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. kokouksen päättäminen

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, päätetään hallituksen jäsenmäärä sekä valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
7. valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.