Päättyneet hankkeet

Kymenlaakson Kylät ry toteuttaa hanketoiminnalla kulloinkin voimassa olevaa maakunnallista kylien kehittämisohjelmaa.

Tutustu päättyneisiin hankkeisiin ylävalikon HANKKEET – Päättyneet hankkeet -painikkeen kautta.

 

Equal-kylätaloushanke

Kylätalous on lähitaloutta ja se edistää paikallista hyvinvointia.

ESR

Suomen Kylätoiminta ry:n hallinnoima ja Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama valtakunnallinen hanke jaettiin 19 maakunnalliseen aluehankkeeseen. Jokainen maakunnallinen yhteenliittymä määritteli itselleen sopivimmat toimintatavat. Hankkeesta voit lukea lisää Suomen Kylätoiminta ry:n sivuilta www.kylatoiminta.fi

Hanke kannusti kyliä taloudelliseen yhteistoimintaan ja uusien työpaikkojen ja palveluiden luomiseen. Usein puhutaan tehtävistä, jotka sijoittuvat vapaaehtoistyön ja yritystoiminnan välimaastoon. Näitä voivat olla esim. ympäristönhuoltoon,hoivapalveluihin tai kulttuuripalveluihin liittyvät tehtävät. Paikallisilla ratkaisuilla pyrittiin löytämään uusia työmahdollisuuksia, ansiolähteitä ja elinkeinoja.

Kymenlaakson aluehanke alkoi 1.9.2002 ja päättyi 31.12.2004. Hanke mahdollisti osa-aikaisen kyläasiamiehen palkkaamisen. Mainittua tehtävää on hoitanut Sirpa Vähäuski. Aluehankkeessa lähdettiin liikkeelle kylätoimijoiden kartoituksella ja laajalla tiedottamisella. Toteutettiin kuntakierros ts. järjestettiin erilaisia, kylätaloudellisia iltoja Kymenlaakson kunnissa toistakymmentä kappaletta. Koko hankkeen ajan on verkostoiduttu erilaisten alueella toimivien hankkeiden kanssa,monenlaista yhteistyötä on kehitelty.

Hankkeen loppupuolella keskityttiin kohdennettuihin toimiin ts. kuunneltiin kyliltä tulleita aloitteita ja pyyntöjä ja järjestettiin tilaisuuksia, koulutusta ja tutustumisretkiä niiden mukaan. Loppuvuodesta julkaistiin vihkonen, jossa kuvaillaan kylätoimintatapahtumia parin viime vuoden ajalta. Joissakin niistä Kylätaloushanke on saanut olla mukana, joissakin kannustajan roolissa ja jotkin asiat olisivat varmaan tapahtuneet ilman Kylätaloushankettakin. Jaetusta osuuskuntatiedoudesta,monenlaisesta materiaalista ja hyvien esimerkkitapausten levittämisestä on kuitenkin ollut kylille selkeää hyötyä.

Vertti-hanke

Kylien elinolojen parantaminen yhteistoimin

Infrastruktuurin ja täydentävien hoivapalvelujen kehittäminen kylissä

TUTTAVALLISEMMIN VERTTI-TYYNE –HANKE

VERTTI – KYLIEN INFRAA

TYYNE – TÄYDENTÄVIÄ HOIVAPALVELUITA

Vertti TyyneYlimaakunnallinen Alma-hanke, jota Kymenlaaksossa toteutti Kymenlaakson Kylät ry. Toteutusaika 1.2. – 31.12.2005, työntekijänä kyläasiamies Sirpa Vähäuski.

Vertti ja Tyyne toimivat rinnakkain yhden hankkeen sisällä. Vertti keskittyi kylien infran kehittämiseen ja Tyyne täydentävien hoivapalveluiden järjestämiseen. Suhteessa kyliin niillä oli yhteinen tavoite, PARANTAA KYLÄLÄISTEN VALMIUKSIA VASTUUN OTTOON JA OMA-ALOITTEISEEN TOIMINTAAN KYLIEN ELINOLOJEN PARANTAMISEKSI. Kymenlaakson Kylät ry päätti keskittyä Vertti-osioon ja ainakin aluksi kylien vesi- ja jätevesiasioihin.

Kyläasiamiehen tehtävät rakentuivat koko hankkeen ajan kylien tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Tavoitteina oli välittää hyviä käytäntöjä, verkottaa samanlaisten asioiden kanssa pakertavia kyliä ja kehittää kylien yhteistyötä mm. kuntien ja viranomaisten kanssa.

Biohalo-hanke

Ekotehokkaat biojäteratkaisut Kaakkois-Suomen haja-asutusalueilla ja vapaa-ajan toiminnoinnoissa – BIOHALO

eulippuHanke sai rahoituksensa Naapuruusohjelmasta Etelä-Karjalan liiton kautta ja se oli Kaakkois-Suomen Ympäristökeskuksen hallinnoima. Hanke jakautui useampaan osatehtävään, jonka osatehtävän 1 kymenlaaksolaista osuutta toteutti Kymenlaakson Kylät ry ja kyläasiamies Sirpa Vähäuski.

Hanke alkoi 1.1.2006 ja se päättyi Kymenlaakson Kylät ry:n osatehtävän osalta 31.8.2007. Hankkeen aikana opittiin kompostoimaan, saatiin tietoa jätevesien käsittelystä, tehtiin selvityksiä kymenlaaksolaisen haja-asutusalueen biojätehuollon tasosta ja etsittiin hyviä ekotehokkaita ratkaisuja toistenkin käyttöön. Mallikohteita rakennettiin eri puolille maakuntaa 12 kappaletta.

elinvoimaaAluksi selviteltiin vesihuollon kehittämissuunnitelmien ja jätevesiselvitysten sen hetkistä tilannetta. Useimmissa kunnissa vesihuollon kehittämissuunnitelma on tehty tai ainakin tekeillä. Jätevesiselvityksiin liittyvä tilanne on myös kunnissa erilainen.

Jätevesiselvitys tuli laatia vuoden 2005 loppuun mennessä ja se koski kaikkia niitä kiinteistöjä, talouksia jotka eivät kuulu kunnallisen viemäröinnin piiriin. Jätevesiselvitystä varten useimmat kunnat laativat erillisen lomakkeen ja sen saa edelleen kuntien kotisivuilta tulostettua. Paperiversiona lomaketta on edelleen jaossa kuntien ympäristötoimella ja/tai teknisen puolen henkilöillä. Tilanne on nimittäin se, että selvityksiä on laadittu vieläkin varsin vaihtelevasti.

Selvityslomakkeella selvitellään kiinteistön tämän hetkinen vesi- ja jätevesitilanne. Lomakkeen täyttäminen ei ole vaikeaa.

Kymenlaaksossa BioHalo keskittyi kyläiltojen lisäksi biojätehuollon tason selvittämiseen ja jätevesijärjestelmien esittelyn lisäksi opittiinn kompostoinnin tärkeimmät niksit. Mallikohteita valmistui 12 kappaletta, näistä 10 erilaista kompostoria ja 2 kuivakäymälää. Hankkeessa laadittiin opasmateriaalia yhteistyössä hankepartnereiden kanssa.Sekä opasmateriaalia että mallikohteiden kuvallisia selostuksia osoitteessa www.biohalo.net